Online Holy Rig Veda in Sanskrit Devanagari Script with Index

Rig Veda Tenth Mandala [ऋग्वेद]

10.001.01 अग्रे बृहन्नुषसामूर्ध्वो अस्थान्निर्जगन्वान्तमसो ज्योतिषागात् ।[First Mantram]
10.191.04 समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।[Last Mantram]

Rig Veda Ninth Mandala [ऋग्वेद]

9.001.01 स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया ।[First Mantram]
9.114.04 यत्ते राजञ्छृतं हविस्तेन सोमाभि रक्ष नः ।[Last Mantram]

Rig Veda Eighth Mandala [ऋग्वेद] 

8.001.01 मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत ।[Eighth Mandal]
8.103.14 आग्ने याहि मरुत्सखा रुद्रेभिः सोमपीतये ।[Last Mantram]

Rig Veda Seventh Mandala[ऋग्वेद]

7.001.01 अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम् ।[First Mantram]
7.104.25 प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम् ।[Last Mantram]

Rig Veda Sixth Mandala [ऋग्वेद]

6.001.01 त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो अभवो दस्म होता ।[First Mantram]
6.075.19 यो नः स्वो अरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति ।[Last mantram]

Rig Veda Fifth Mandala [ऋग्वेद]

5.001.01 अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम् ।[First Mantram]
5.087.09 गन्ता नो यज्ञं यज्ञियाः सुशमि श्रोता हवमरक्ष एवयामरुत् ।[Last Mantram]

Rig Veda Forth Mandala[ऋग्वेद]

4.001.01 त्वां ह्यग्ने सदमित्समन्यवो देवासो देवमरतिं न्येरिर इति क्रत्वा न्येरिरे ।[First Mantram]
4.058.11 धामन्ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायुषि ।[Last Mantram]

Rig Veda Third Mandala [ऋग्वेद]

3.001.01 सोमस्य मा तवसं वक्ष्यग्ने वह्निं चकर्थ विदथे यजध्यै ।[First mantram]
3.062.18 गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम् ।[Last Mantram]

Rig Veda Second Mandala ऋग्वेद

2.001.01 त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परि । [First mantram]
2.043.03 आवदंस्त्वं शकुने भद्रमा वद तूष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धि नः ।[Last Mantram]

Rig Veda First Mandala [ऋग्वेद ]

1.001.01 अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।[First mantram]
1.191.16 कुषुम्भकस्तदब्रवीद्गिरेः प्रवर्तमानकः । [Last mantram]

Alphabetical Index of the Rig Veda Mantras


%d bloggers like this: